Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZEG Zakład Elektryczny sp. z o. o., ul. Józefa Piłsudskiego 29G, 72-300 Gryfice.

Cele przetwarzania danych osobowych:

w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
w celu realizacji umów zawartych przez administratora;
w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu;
w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami przechowywania określonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z Kodeksem cywilnym. Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli:

dane służące do obsługi i realizacji umowy – przez 2 lata przy umowie o świadczenie usług, o dzieło i zlecenia, przez 3 lata przy umowie o roboty budowlane,
informacje rozliczeniowe – przez 6 lat.
Prawo dostępu do danych osobowych: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych: W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

Odbiorcy danych: W szczególnych sytuacjach administrator może przekazać/powierzyć dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, firmy księgowe).

Przekazanie danych do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji mię­dzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i profilowane.